مصاحبه خبرگزاری حوزه با رییس مرکز پژوهشی بین المللی امام مبین
2024-01-10
حضور دکتر علی دینا مسئول آموزش فدراسیون جهانی شیعیان خوجه اثنی عشری در مرکز
2024-03-04