موضوعات و محورهای پژوهشی این مرکز
2023-12-02
نشست علمی با ارائه حجه الاسلام استاد سید صادق میرشفیعی
2023-12-30