مطالعات قرآن و حدیث :

مأموریت این گروه ، گسترش فرهنگ و معارف قرآنی با تأكید بر معارف اهل‌بیت علیهم السلام و مطالعه و بررسی مسائل نوین فكری جهان معاصر از منظر قرآن کریم با تاکید بر روایات معتبر می باشد.

 

– اهداف و وظایف این گروه پژوهشی عبارتست از:

  1. تولید و گسترش معارف اهل بیت علیهم السلام در زمینه مطالعات قرآن و تفسیر، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر.
  2. ازپژوهشی مسائل و موضوعات مربوط به کاربست معارف اهل بیت علیهم السلام در شناخت تدبّری قرآن برپایه ثقلین
  3. تعمیق و توسعه شناخت مبانی، اصول و روش تفسیری اهل بیت علیهم السلام با ترجمه معارف تفسیر قرآنی اهل بیت علیهم السلام به زبانهای اصلی جهان
  4. گسترش و تعمیق مطالعات میان‌رشته‌ای در مسیر تولید علم پیرامون مطالعات قرآنی با تاکید بر روایات
  5. احيای تراث و آثار قرآنی و تفسیری روایی اندیشمندان و نخبگان شيعي؛
  6. پژوهش پیرامون مسائل علمی در حیطه مطالعات قرآنی، متناسب با فهم مخاطب بین المللی
  7. بازشناسی نیازها و ضرورت های علمی مراکز علمی و فرهنگی جهان با اولویت جهان اسلام، به منظور ارائه خدمات علمی با محوریت قرآن و نیز تعامل با مراکز پژوهشی مرتبط در جهت هم افزایی علمی
  8. تحقیق و تشریح  علوم و معارف اسلامی و ارائه و نقد مطالعات تفسیری نظام‌مند بر پایه قرآن و حدیث
  9. احیاء شیوه و سنن نبوی و ولایی در مفهوم یابی، تدبر و تفسیر آیات قرآن کریم
  10. پاسخگوئی مستدل و مستند به سئوالات و شبهات پیرامون مطالعات قرآن و تفسیر