پذیرش پژوهشگر پسادکتری (Postdoc) در مرکز پژوهشی بین‌المللی امام مبین (گروه شیعه‌شناسی) از میان دانش‌آموختگان دکتری داخل و خارج کشور در ترم بهمن ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 

 

دانلود فایل PostDoc