مأموریت گروه شیعه شناسی :

تبیین معارف اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم با بهره گیری از متون اصیل در قالبهای جدید متناسب با فهم مخاطب معاصر جهت تعمیق مطالعات پیرامون شیعه در عرصه داخلی و بین المللی می باشد.

  اهداف و وظایف این گروه پژوهشی عبارتست از:

  1. بازشناسی ابعاد گوناگون سیره و تاریخ و معارف اهل‌بیت علیهم السلام
  2. اهتمام به احیای تراث شیعی جهت گسترش فرهنگ اسلامی و میراث اهل بیت علیهم السلام.
  3. پاسخ گویی به شبهات درون و برون دینی با بهره گیری از منابع اصیل و معتبر شیعی
  4.  ترجمه متون شیعی به زبان های اصلی جهان، با تاکید بر اقتضائات و ضرورتهای دینی
  5. برقراری ارتباط علمی با مراکز و مؤسسات شیعه شناسی جهان برای یافتن بسترهای مشارکت علمی ـ پژوهشی
  6. ارائه مستدل، منطقی و معقول عقاید و آموزه های شیعی به مخاطبان داخلی و خارجی
  7. پژوهش پیرامون سیره تربیتی اهل بیت علیهم السلام و ارائه الگوی مناسب از سیره معصومان علیهم السلام به جامعه                 
  8. بازتولید و باز آرایی معارف و آموزه های اهل‌بیت علیهم السلام با توجه به نیازهای معاصر
  9. پژوهش پیرامون احیای مناسک و آداب شعائر و عزادای امام حسین علیه السلام براساس سیره معصومین علیهم السلام